Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Online Αιτήσεις
  • Αιτήσεις αναγνώρισης αθλητικών φορέων
  • Αιτήσεις βεβαιώσεων ΕΙΟ - ΕΦΟΑ - ΓΓΑ
  • Αιτήσεις γενικές
  • Αιτήσεις διακριθέντων αθλητών
  • Αιτήσεις προπονητών
  • Αιτήσεις υπαλλήλων ΓΓΑ
  • Αιτήσεις χορήγησης αιγίδας