Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Online Αιτήσεις

Αίτηση χορήγησης αιγίδας

Αίτηση χορήγησης αιγίδας προς την Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα σε περίπτωση συλλόγου, αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού για Ομόρρυθμη (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη (Ε.Ε.) και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), καθώς και Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) εάν πρόκειται για εκδήλωση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  • Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, (στην οποία δηλώνεται ο τρόπος χρηματοδότησης της εκδήλωσης και αναγράφεται με σαφήνεια η ύπαρξη χορηγών ή υποψηφίων χορηγών, στην περίπτωση μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης)
  • Τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που συνιστούν την αιτούσα άτυπη ομάδα
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα, μέσω των οποίων θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εμπίπτουν στα κωλύματα της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας
  • Πρόγραμμα της εκδήλωσης και έντυπο υλικό εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που υπάρχει προσχέδιο του έντυπου αυτού υλικού, παρακαλούμε να συνοδεύει την αίτηση παραχώρησης αιγίδας προς τη Γ.Γ.Α., δεδομένου ότι συναξιολογείται

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Δημιουργία αίτησηςnavigate_next