Ψηφιακές Υπηρεσίες

Εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά επιλέγοντας μια από τις παρακάτω υπηρεσίες.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Φορέας, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.