Αίτηση βεβαίωσης σωματείου

Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για άθλημα που καλλιεργεί.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Β1 Αίτηση του σωματείου για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (κατεβάστε την από εδώ).
  • Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση,κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
  • Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23/11/2019.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από το ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία. Η Βεβαίωση να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης (Υπόδειγμα). Σε περίπτωση μη χορήγησης της βεβαίωσης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δέκα (10) ημερών, υποβάλλονται:

i) Η υποβληθείσα αίτηση του σωματείου προς την ομοσπονδία, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία υποβολής.

ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, στην οποία θα δηλώνει ότι α) το σωματείο είναι μέλος της οικείας Ένωσης/Ομοσπονδίας και β) δεν δόθηκε απάντηση από την ομοσπονδία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Υπόδειγμα).

  • Αντίγραφο των απαιτούμενων εκ του νόμου συμβάσεων σωματείου προπονητή(ων).

Σημείωση:

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σύνδεσηnavigate_next